Noss biros e partenaris en l’entir mund

Iniziativas precedentas

Diversitad culturala en las regiuns

Manadra dal project

Infurmaziuns per las medias

La finamira da l’iniziativa «Diversitad culturala en las regiuns»

Gia il 2015 ha la Fundaziun Pro Helvetia lantschà l’iniziativa «Diversitad culturala en las regiuns» cun la finamira da rinforzar e da tgirar la purschida culturala ordaifer ils centers urbans. Promovidas vegnan mesiras che rendan visibla la producziun da cultura locala u regiunala e che megliereschan las cundiziuns da basa. Sustegnids vegnan projects da colliaziun e da residenza surregiunals, però era projects che rinforzan ed augmentan la diversitad da la purschida culturala, per exempel a maun da projects participativs u d’in engaschi finanzial sco il crowdfunding.

En stretga collavuraziun cun ils chantuns e las citads ha Pro Helvetia tschernì dudesch projects che sa qualifitgeschan grazia als suandants criteris per vegnir sustegnids en il rom da l’iniziativa «Diversitad culturala en las regiuns»:

  • grond potenzial da colliaziun
  • persistenza
  • caracter da model
  • reinterpretaziun da tradiziuns

Ils projects tschernids èn situads en tut la Svizra e sa repartan sin tut las quatter regiuns linguisticas. Els mettan en il center differentas fassettas da la cultura en las regiuns perifericas; lur finanziaziun è segirada.

Ils projects èn vegnids lantschads il fanadur 2015 e duran enfin la fin dal 2019.

Projects promovids

Novitads ord las regiuns

Ils dudesch projects tschernids documenteschan differentas furmas da cultura en las regiuns ordaifer las grondas citads. Blers dals projects reageschan sin las consequenzas da la midada demografica da regiuns betg urbanas, sondeschan ed erueschan lur potenzials existents e furman novas raits. Tuts contribueschan independentamain in da l’auter a la varietad culturala en lur regiun.

Ils projects han las suandantas finamiras:

Rinforzar la varietad cultura d’ina regiun

Ils projects resumads qua mantegnan u rinforzan la purschida culturala regiunala e la producziun culturala ordaifer ils centers urbans. Plirs da quels projects focusseschan ina relaziun moderna cun l’ierta culturala da l’atgna regiun e da sias ragischs istoricas. Per rinforzar la diversitad culturala en la regiun respectiva dovri il sustegn communal e chantunal.

Ils projects

Colliaziuns per ils promoturs (DE)


Posiziunament e derasaziun

La lavur culturala contemporana ha da cumbatter en regiuns ordaifer ils centers urbans precis tuttina per l’attenziun sco quella en las citads grondas. Grazia a l’iniziativa «Diversitad culturala en las regiuns» pon projects sa posiziunar optimalmain en lur regiuns. Plinavant rinforzan els la visibilitad da la producziun da cultura regiunala ed augmentan l’identificaziun da la populaziun cun ils projects.

Ils projects:

Creative Villages; Delémont, Cité de la BD; fOrum culture; KulturlandsgemeindeNairs – La cultura da bajegiar engiadinaisa; Numerik Games; Residenze artistiche in Valle Verzasca; Überkantonale kulturelle Kompetenzzentren

Colliaziuns per ils promoturs (DE)


In meglier access a la producziun da cultura

Plirs projects s’engaschan per in meglier access da la populaziun a la cultura en las regiuns ordaifer ils centers urbans. Per quest intent vegnan duvradas tranter auter metodas participativas.

Ils projects:

Art en partage – kulturelle Teilhabe; Creative Villages; Crowdfunding in der Kultur; Delémont, Cité de la BD; fOrum cultureLebendige Traditionen in Bildern; Nairs – La cultura da bajegiar engiadinaisa; Numerik Games; Verschiebungen 18/18; Überkantonale kulturelle Kompetenzzentren

Colliaziuns per ils promoturs (DE)

Ils dudesch projects tschernids dovran differents instruments e differentas metodas.

Schlargiar las raits

Raits per l’infrastructura e per servetschs èn ina basa impurtanta per che la diversitad culturala prospereschia en las regiuns perifericas. Plinavant gidan ellas a concepir a moda attractiva las cundiziuns da viver e da lavurar en ina regiun. La plipart dals projects promovids ha en mira da schlargiar talas raits, da promover cooperaziuns e d’intensivar il barat cun autras regiuns.

Ils projects:

Art en partage – kulturelle Teilhabe; Crowdfunding in der Kultur; fOrum cultureKulturlandsgemeinde; Lebendige Traditionen in Bildern; Nairs – La cultura da bajegiar engiadinaisa; Numerik Games; Verschiebungen 18/18; Überkantonale kulturelle Kompetenzzentren

Colliaziuns per ils promoturs (DE)


Accentuar las particularitads

Per sviluppar l’identitad culturala d’in lieu e per far resortir sia spezialitad (p.ex. citad dal comic; citad dal film, etc.) sustegna l’iniziativa projects che pussibiliteschan ad in lieu ina spezialisaziun culturala.

Ils projects:

Creative Villages; Delémont, Cité de la BD; Numerik Games; Residenze artistiche in Valle Verzasca

Colliaziuns per ils promoturs (DE)


Porscher residenzas

Projects da residenza s’adattan spezialmain bain per francar activitads culturalas gia existentas u novas en ina regiun. D’ina vart resultan contacts persunals ed invistas en la lavur culturala regiunala, da l’autra vart contribueschan ils projects da residenza ad activar l’economia d’ina regiun. Trais projects sustegnids illustreschan co che projects da residenza pon fructifitgar la cultura d’ina regiun.

Ils projects:

Creative Villages; Delémont, Cité de la BD; Residenze artistiche in Valle Verzasca

Colliaziuns per ils promoturs (DE)


Promover la participaziun

Plirs projects han la finamira da rinforzar l’interess e l’acceptanza da la populaziun per la lavur culturala regiunala. A quest intent servan strategias e metodas participativas. La participaziun rinforza l’identificaziun da la populaziun cun ils projects e garantescha lur preschientscha publica.

Ils projects:

Art en partage – kulturelle Teilhabe; Crowdfunding in der Kultur; fOrum culture; Lebendige Traditionen in Bildern; Verschiebungen 18/18

Colliaziuns per ils promoturs (DE)

Otras iniziativas